Stòiridhean ’nan ruith mar bheò-dhealbh

Nam b’ e riochdaire telebhisein a bh’ annamsa agus mo shùil a-mach airson rosg a ghabhadh tionndadh na bheò-dhealbh meanmnach ach le stòiridhean a tha gàidhealach gu an cùl, chan fheumainn coimhead na b’ fhaide na air Gormshuil an Rìgh aig Fionnlagh MacLeòid a chaidh fhoillseachadh le Clàr an 2010. Fhad ’s a bha mi… Read More Stòiridhean ’nan ruith mar bheò-dhealbh

Dà bhliadhna seachad: cuin a thig sinn beò a-rithist?

Sheinn am bàrd “Och, ochan a Rìgh, gur tinn an galar an gràdh! Chan eil neach air am bi nach saoil gur seachdain gach latha.” Saoil am b’ aithne dha a’ bhuaidh a bheireadh galar-sgaoilte air ar beatha làitheil nan robh sinn a’ caitheamh cus ùine a’ smaoineachadh air? An toiseach, cha robh cothrom air… Read More Dà bhliadhna seachad: cuin a thig sinn beò a-rithist?